Persoonlijke Leerstoel Urologie – in het bijzonder Value Based Health Care, aan professor Chris Bangma

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit heeft begin juli 2021 ingestemd met het toekennen van een persoonlijke leerstoel aan professor Chris Bangma. Het betreft een leerstoel in de Urologie, in het bijzonder over het onderwerp Value Based Health Care (VBHC). Professor Bangma was gedurende de afgelopen 20 jaar afdelingshoofd van de afdeling Urologie aan het Erasmus MC en heeft deze functie mogen overdragen aan dr. Joost Boormans. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om in de komende jaren bijzondere activiteiten in het onderzoek en de organisatie van de urologische zorg in Nederland mogelijk te maken.

Value Based Health Care is een container-begrip voor activiteiten die de uitkomsten van zorg centraal stellen voor de beoordeling en het gebruik daarvan. Dit heeft uiteindelijk een invloed op de bekostiging en beschikbaarheid van elementen in het zorgpad van een patiënt. De afgelopen jaren is veel aandacht gegeven aan de instrumenten om de kwaliteit van zorg, zorgprocessen, en zorguitkomsten te meten. Daarbij werden ook nieuwe instrumenten ontwikkeld waarin door de patiënt gerapporteerde uitkomsten een prominente plek innemen (zogenoemde PROMs en PREMs).

Deze instrumenten, veelal ontworpen en getest door de internationale organisatie ICHOM (International Consortium for Health Outcome Measurements), worden wereldwijd ingezet om de waarde van geleverde zorg te objectiveren en onderling vergelijkbaar te maken. Met als doel minder goede zorg te verbeteren, goede zorginstituten te identificeren, en deze zorg op de beste wijze beschikbaar te houden voor de patiënt.


Chris Bangma

Een van de eerste ziekte zorgpaden die voorzien werden van PROMs was het zorgpad Prostaatcarcinoom. Deze PROMs worden toegepast binnen het Anser prostaatnetwerk van 8 samenwerkende gespecialiseerde prostaatcentra in een groep van circa 15 ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland. Ook voor blaaskanker, fertiliteit, en in de functionele urologie worden vergelijkbare systemen nu ontworpen en (internationaal) getest. Er bestaan veel obstakels binnen de nationale organisatie van de gezondheidszorg om uitkomstdata te verzamelen in elektronische dossiers, uit te wisselen tussen ziekenhuizen, en te gebruiken voor verbetering van de zorg. Daarom zullen de bezigheden rondom de huidige leerstoel van Bangma zich met name ook uitstrekken over het bevorderen van oplossingen voor het optimaal inrichten van netwerk activiteit. Dat betreft alle aspecten van samenwerking, gebaseerd op de vroege ervaringen in het netwerk prostaatcarcinoom. Zo is een project gestart vanuit ZonMW met diverse partners vanuit de zorgverzekeraars, gezondheidszorg autoriteiten, en kankernetwerken in de eerste en tweede lijn om tot een contractvorm te komen waarin de uitkomst van de zorg meetelt voor de vergoeding daarvan.

Ook centralisatie van zorg, zoals momenteel ingezet met de radicale prostatectomie, en selectie van risico patiënten in de eerste lijn, behoren tot het palet van activiteiten. Centrale vraag hierin is welke minimale set van geregistreerde data er nodig is om uitkomsten relevant te beoordelen, als prikkel te gebruiken voor zorg verbetering, en hoe de optimale samenstelling tussen partijen is om tot een duurzame gezondheidszorg te komen.

Aan de technische aspecten van verbetering van zorg wordt niet voorbij gegaan. Innovaties in diagnostiek en therapie worden vanaf hun prille start begeleid om in de kliniek getest en toegepast te worden. Hiervoor heeft Bangma vanuit de Nederlandse Vereniging voor Urologie het nationaal urologisch research consortium DURO opgestart. Nationale onderzoekspartijen worden hieraan verbonden teneinde een snelle evaluatie van innovaties mogelijk te maken vanuit de Urologische Kennisagenda.

Bangma hoopt dat de registratie en zorg voor urologische problematiek verder ingebracht kan gaan worden op Europees en mondiaal niveau. Dat behoeft veel geduldige afstemming en stappen in de context van de vorming van de EUHA (European University Hospital Alliance). Nu al coördineert de afdeling Urologie zeer grote internationale dataverzamelingen voor prostaatkanker via de inspanningen van Prof Monique Roobol c.s. Partners binnen het Erasmus Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit zijn conditioneel aan het kunnen volbrengen van deze missie.

…en natuurlijk blijft Bangma betrokken bij zijn patiëntenzorg in het Kanker Instituut en via Kanker.nl!